แบบประวัติและผลงาน “ครูดีในดวงใจ”
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 4  .. 2550

.  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ นางอมรรัตน์    นามสกุล เอื้อนสุภา       เพศหญิง
                
2.  เกิดวันศุกร์ที่  5  พฤศจิกายน  ..  2514   อายุ  36  ปี
                
3.  วันที่บรรจุ     19  กรกฎาคม  ..  2536  อายุการทำงาน   14  ปี
                
4.  ตำแหน่งปัจจุบัน   ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 14  ปี 
                
5.  โรงเรียนที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน   โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์
            
     ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี   รหัสไปรษณีย์  20170  
                
เบอร์โทรศัพท์   03-8446-431-3   
                
6.  โรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่ง ( ก่อนที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนปัจจุบันไม่ถึง 3 ปี )
                      -              
               
7.  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
                
     บ้านเลขที่  47  หมู่ที่  1  ตำบลหนองบอนแดง  อำเภอ
                     อำเภอบ้านบึง   จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์  20170
               
      เบอร์โทรศัพท์  089-401-9989
               8.  วุฒิการศึกษาสูงสุด     คุรุศาสตร์บัณฑิต ( คบ. ) 

 

อบรม

รายชื่อนักเรียนดีเด่น                ปีการศึกษา 2550

กิจกรรมวิชาการ

งานวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             ปีการศึกษา  2550

ผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
        ปีการศึกษา2550

โครงการวิชาการ
ปีการศึกษา2551

จดหมายข่าว