โครงการ                ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานศึกษา

แผนงาน                ด้านผู้บริหาร

หลักการและเหตุผล

                โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอำลาสถานศึกษาขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจและมีความประทับใจต่อ   สถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา  2549 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ   มัธยมศึกษาปีที่ 3จากโรงเรียนซึ่งเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาแห่งนี้  เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษาและไปศึกษาต่อในสถาบัน   การศึกษาในระดับสูงกว่า  นักเรียนทุกคนได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนแห่งนี้ในการศึกษาเล่าเรียนมาตลอดปีการศึกษาซึ่งครูผู้สอน   ทุกท่านมีความมุ่งและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ดังนั้น  เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้เกิด   ความรักความผูกพัน และเกิดความภูมิใจที่มีต่อสถาบันของตนเอง รวมทั้งคณะครูและเพื่อน ๆ

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนกับสถาบันให้มากยิ่งขึ้น

2.       เพื่อให้นักเรียนมีความศรัทธาและเกิดความภาคภูมิใจในสถานบันการศึกษา

เป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80  เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจ และผูกพันในสถานศึกษา

วิธีดำเนินการ

ลำดับที

วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ประชุมเพื่อวางแผนงานอำลาสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ

จัดเตรียมเอกสาร

ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามโครงการ

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5-9   มกราคม  2551

12-16 มกราคม 2551

19-23 มกราคม2551

26-30 มกราคม 2551

2-28 มกราคม2551

11 มีนาคม 2551

21-31 มีนาคม 2551

ระยะเวลาดำเนินงาน

                วันที่  5 มกราคม  2550 – 10 มีนาคม 2551

สถานที่ดำเนินงาน

            โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์

งบประมาณ

                เงินสนับสนุนจากโรงเรียนจำนวน 20,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

                นางอมรรัตน์  เอื้อนสุภา

การประเมินโครงการ

                -  สอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง

-  แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80  เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจ และผูกพันในสถานศึกษา

 

                            

โครงการ                พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

แผนงาน                 ด้านผู้บริหาร

หลักการและเหตุผล
         หลักสูตรสถานศึกษาจัดว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาโรงเรียน จำต้องมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความพร้อม และทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความพร้อมและทันสมัย จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
  1.  เพื่อให้ครูนำปัญหา อุปสรรคจากการใช้หลักสูตรไปปรับปรุงพัฒนา
  
2.  เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

ป้าหมาย
 1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับอนุบาล
 
2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้นที่ 1-3

วิธีการดำเนินงาน

ลำดับ

วิธีการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

2

3

4

5

6

สรุปปัญหา อุปสรรคจากการใช้หลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1

สรุปปัญหา อุปสรรคจากการใช้หลักสูตร  ในภาคเรียนที่ 2

สัมมนาการใช้หลักสูตรประจำปี

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบการใช้หลัก สูตรสถานศึกษา
สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน

9-12  ตุลาคม  2550

 19-24  มีนาคม  2551

 26  มีนาคม  2551

27 มีนาคม  -  7  เมษายน  2551

16  เมษายน  2551

 23-28  เมษายน  2551

ระยะเวลาดำเนินงาน
               
9  ตุลาคม  2550 - 28  เมษายน  2551

สถานที่ดำเนินงาน
               โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์

งบประมาณ
              ใช้งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียน 5,400  บาท  เป็นค่ากระดาษและหมึกพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ
              นางอมรรัตน์  เอื้อนสุภา,นางอัญชัน  ขุนนาแก้ว

การประเมิน
              
1.  ประเมินการปฏิบัติงานของคร
                       2. วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัย

                2.  ครูได้รับความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและเป็นผู้ชำนาญในการวิเคราะห์หลักสูตร

 

 

                        

โครงการ                ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

แผนงาน                ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

หลักการและเหตุผล

                ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนจำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ  สร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา  ขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

2.เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพภาพในสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีการดำเนินงาน

ลำดับที่

วิธีการดำเนินการ

ระยะเวลา

1

แต่งตั้งคณะกรรมการ

15 พฤษภาคม 2550

2

ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผน

21 พฤษภาคม 2550

          3

ดำเนินการตามโครงการ

 22 พฤษภาคม 2550 – 30 เมษายน 2551

  4     

สรุปผลและรายงาน

               30 เมษายน 2551

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

                วันที่  15 พฤษภาคม 2550 - 30 เมษายน 2551

สถานที่ดำเนินงาน

                โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์

งบประมาณ

                10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

                นางอมรรัตน์  เอื้อนสุภา

การประเมินผล

                1. การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2. สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง

3. สรุปผลการประเมินตนเองโดยผู้เรียน

4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยครู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เรียนมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดี

3.ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา